Supporting global citizens since 1953
Tysma|Lems
27 February 2024

Inhoudingsplicht zeevarende werkzaam buiten Nederland in het internationale verkeer

Een inwoner van Belgie, werkzaam als zeevarende buiten Nederland in het internationale verkeer werkend voor een in Nederland gevestigde werkgever wil weten waar en door wie er loonbelasting wordt ingehouden en waar er inkomstenbelasting betaald moet worden? Kennisgroep 041 van de belastingdienst heeft deze casus behandeld, en de uitkomst vindt u in dit bericht terug.

Welke staat is heffingsbevoegd?

In deze casus komt het onderscheid tussen loon- en inkomstenbelasting duidelijk naar voren. Het verschil tussen beide belastingen is voor veel werknemers veelal onduidelijk. De loonbelastingplicht wordt opgelegd aan de werkgever en kan gezien worden als een voorschot op de inkomstenbelasting af te dragen door de werknemer. De inkomstenbelasting is de te betalen belasting over het inkomen wat de werknemer in een gegeven tijdvak genereert. De vraag is nu wie is in deze casus heffingsbevoegd is m.b.t. de loonbelasting en aan welke staat valt de inkomstenbelasting toe? Er is sprake van een in Belgie woonachtige medewerker, werkzaam buiten Nederland in het internationale verkeer voor een in Nederland gevestigde werkgever. 

1. Kan Nederland loonbelasting heffen?

2. Kan Nederland inkomstenbelasting heffen?

Nederland is gerechtigd loonbelasting te heffen ook al vinden de werkzaamheden buiten Nederland plaats. De Wet Loonbelasting 1964 artikel 3 kent een bepaling speciaal voor zeevarende: Voor werkzaamheden die zijn of worden verricht aan boord van schepen of luchtvaartuigen in het internationale verkeer van een onderneming waarvan de leiding in Nederland is gevestigd, is de eerste volzin slechts van toepassing indien wordt voldaan aan de in het vierde lid gestelde voorwaarden. 

Deze bepaling zorgt ervoor dat Nederland bevoegd is loonbelasting op te leggen. Er wordt niet voldaan aan de in artikel 4 gestelde voorwaarden. 

Voor de heffing inkomstenbelasting over het genoten loon is de Wet op IB 2001 heel duidelijk. Het genoten loon vormt geen belastbaar inkomen in zin van de Wet IB 2001 omdat de dienstbetrekking geheel buiten Nederland is uitgeoefend.

De ingehouden loonbelasting kan middels een aangifte inkomstenbelasting in Nederland worden teruggevorderd door de werknemer. 

Bovenstaande is een samenvatting van de publicatie KG:041:2024:8. 

Zeevarende die volledig buiten Nederland werkt
More messages

don't hestitate to get your queries answered!

Get in touch with us today!

Our team of international tax consulants and social security specialists are ready to either help or support you with your international tax queries and social security matters.

we are ready to assist you THE TYSMA | LEMS TEAM +31 (0)10 833 12 25
info@tysmalems.com Get in touch with us